The Association of Educators in Social Work (ASVSP) plays a crucial and dynamic role in shaping educational policies for the future profession of both male and female social workers.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) je důležitým a aktivním aktérem vzdělávací politiky v přípravě na budoucí povolání sociální pracovník / sociální pracovnice. Podporuje a rozvíjí identitu a autonomii profese s respektem k příbuzným oborům.  Ve spolupráci s profesními spolky sociálních pracovníků reflektuje potřeby nejen společnosti jako zadavatele sociální práce, ale i aktuální společenská témata a potřeby trhu. Toto vše se promítá do obsahu Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, který je respektovaným nepodkročitelným minimem pro kvalifikační studium. ASVSP ve spolupráci s profesními spolky také podporuje a rozvíjí koncept celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. 
ASVSP sdružuje celkem 31 vyšších odborných a vysokých škol.
 Kvalifikační studium na těchto školách každoročně úspěšně ukončí stovky absolventů. Jsou to mladí lidé, kteří nyní vstupují do profesního života jako nováčci, kteří však budou utvářet obraz naší profese v budoucnosti. Tento příspěvek proto chceme věnovat jejich pohledům a názorům tak, jak jsou vepsány v jejich absolventských, bakalářských a diplomových pracích. I v nich rezonují témata profesionality, identity, soudržnosti či solidarity. 
The Association of Educators in Social Work (ASVSP) is an important and active player in educational policy in preparation for future profession of male and female social workers. It supports and develops identity and autonomy of the profession with respect to other related disciplines. In collaboration with
professional associations of social workers, it reflects not only the needs of society as a social work cotractor, but also deals with current social issues and needs of the market. All of this is reflected in the content of the Minimum Standard of Education in Social Work, which is a respected non-exceeding minimum for qualification studies. ASVSP, in cooperation with professional associations, also supports and develops the concept of life-long education of social workers.
ASVSP unites a total of 31 higher vocational schools and universities. Hundred of graduates successfully complete qualification studies at these schools every year. These young people enter professional life as newcomers, but they will shape the image of our profession in the future. Therefore we would like to devote this contribution to their views and opinions as they are written in their graduate, bachelor´s and diploma theses. The topics of professionalism, identity, cohesion and solidarity resonate in them as well.