Jaroslava Chaloupková (ACORUS, z.ú.)

(CZ)

Topic: Standardy kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Language: CZ


Abstract

Standardy kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí
Domácí a genderově podmíněné násilí je problémem, který zasahuje celou společnost a pokud chceme zlepšit ochranu těch, kteří jsou jím ohroženi, je nezbytné pro ně zajistit kvalitní specializovanou pomoc a podporu.
Takový typ služeb je obecně popsán v textu Istanbulské úmluvy a tyto specializované služby jsou charakteristické tím, že se zaměřují na poskytování pomoci a podpory šité na míru specifickým potřebám obětí jednotlivých forem domácího a genderově podmíněného násilí a nejsou určeny pro širokou veřejnost. Jako specializované jsou dle Akčního plánu v českém prostředí uváděny např. utajované azylové domy pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, intervenční centra či odborná sociální poradenství, která jsou určena výhradně pro oběti tohoto druhu násilí ať už jakékoliv formy.
Je zcela zásadní, aby tyto služby byly nejen dostupné ve všech regionech, ale aby také byly standardizované. To znamená, aby všechny oběti násilí získaly kvalitní, citlivou a efektivní pomoc odpovídající jejich specifickým potřebám a jejich konkrétní situaci. A to bez ohledu na to, kterou organizaci pracující s tímto tématem kontaktují. Na základě těchto principů a zásad, byly vytvořeny Standardy kvality specializovaných služeb pro oběti DN a GPN a Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila dne 28. června 2021 tyto postupy jako doporučený model kvality pro danou cílovou skupinu.
V příspěvku Vám budou tyto standardy, které určují minimální podmínky pro poskytování sociálních služeb cílové skupině oběti domácího násilí a násilí na ženách, a které zajišťují sladění kvality sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR s mezinárodními standardy, představeny.